TĒŽU IESNIEGŠANA

Tēmas

  1. Artroskopija un locītavu endoprotezēšana

  2. Augšējās ekstremitātes ķirurģija

  3. Mugurkaula ķirurģija

  4. Traumatoloģija


Lūgums iesniegt tēzes par minētajām tēmām, taču zinātniskā komiteja izskatīs arī par citām tēmām iesūtītās tēzes. Ievērojiet sekojošas prasības tēžu formātā:
Tēzes iesniedzamas latviešu valodā. Apjoms: apmēram viena A4 lapaspuse. Lapas izkārtojums: 2.5 cm no visām malām. Tēzes jānoformē Times New Roman fontā 12 punkti ar vienu starprindu atstarpi (Single).
Tēzēs jāiekļauj:

    Darba nosaukums un darba autors
    Ievads (atspoguļo tēžu galveno ideju)
    Darba mērķis
    Materiāli un metodes (koncentrētā veidā atspoguļo pētījuma, eksperimenta vai procedūras gaitu)
    Rezultāti (un/vai Diskusija) un secinājumi.

Tēzes jānosūta elektroniskā formātā uz e-pastu: pco@con-ex.com, norādot vēlamo prezentācijas veidu (mutiskais vai stenda referāts) un kontakttālruni vai e-pastu (ja atšķiras no sūtītā). Tēzes, kuras nebūs sagatavotas atbilstoši iesniegšanas prasībām, netiks pieņemtas.
Tēžu iesniegšanas termiņš ir PAGARINĀTS līdz 2016.gada 29.februārim

Visiem tēžu autoriem ir nosūtīts paziņojums par tēžu saņemšanu. Ja jūs tādu neesat saņēmuši, lūgums pārsūtīt tēzes uz pco@con-ex.com
Referātam paredzētais laiks – 7 minūtes, diskusijām – 2 min.
Konferences noslēgumā labākā referāta autors saņems atzinības rakstu un prēmiju 150 EUR apmērā.

Stenda referātu izmērs - A1 594 x 841 mm